Intensieve samenwerking medisch specialistische zorg in Friesland

Op vrijdag 16 februari hebben Heelkunde Friesland, de bestuursvoorzitters en medisch specialisten van de vier Friese ziekenhuizen met De Friesland Zorgverzekeraar een convenant getekend over de medisch specialistische zorg in Friesland. 

De samenwerking is nodig om de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de medisch specialistische zorg voor de burgers in Friesland voor de toekomst te borgen. Dat is in ieders belang. De komende maanden versterken de partners de samenwerking tussen de vier ziekenhuizen als ware sprake van één organisatie voor functies, die alleen op die manier toekomstbestendig worden en verder tot bloei kunnen komen. Het borstkankercentrum is daar een voorbeeld van.

Samenwerking biedt de partijen ook de mogelijkheid om ziekenhuisfuncties voor Friesland te behouden, als deze in de gevarenzone dreigen te komen door landelijke richtlijnen, dienstbelasting of structurele problemen bij vacaturevervulling. Het biedt ook kansen voor zorgvernieuwing en de introductie van nieuwe technologie. In dit alles dienen de partijen het belang van de patiënt. Het biedt tevens de beste waarborg voor de werkgelegenheid.

De komende maanden werken de samenwerkingspartners aan een meerjarenafspraak tussen de ziekenhuizen en de zorgverzekeraar. Daarin gaat men de ambitie aan van budgettaire nulgroei, gekoppeld aan budgettaire zekerheid voor de ziekenhuizen. Het vraagt een andere bedrijfsvoering, minder gericht op ‘productie’ en meer op de kwalitatieve meerwaarde.

Eind van dit jaar moet er al veel gerealiseerd zijn; de ambitie is hoog. De urgentie is voor de een hoger dan voor de ander en datzelfde geldt voor de risico’s, die aan deze transitie zijn verbonden. Daarin dienen de ziekenhuizen en de zorgverzekeraar elkaar goed te verstaan en de ondertekening van het convenant is daarvan het tastbare begin.